Coronafirws Cefnogaeth ac Adnoddau

Prif bwrpas y tudalennau hyn fydd rhannu gwybodaeth ac adnoddau ADY a Chynhwysiad, a chynnig cymorth i helpu plant a phobl ifanc, teuluoedd, staff ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill yn ystod cyfnod y Coronafirws.

Cefnogi Trosglwyddo a Mynd yn ôl i'r Ysgol - Mae’r adran hon yn darparu Cyngor ac arweiniad gan Wasanaeth ADY a Chynhwysiad - Gwynedd a Môn ar Drosglwyddo a Mynd yn ôl i’r Ysgol wedi Coronafirws (COVID-19).

 Diogelu_byr_COVID-19
Teulu Môn: 01248 725888 a phan ofynnir i chi ddewis opsiwn 3 (Gwasanaethau Plant) o'r ddewislen switsfwrdd teulumon@ynysmon.gov.uk  
Tîm Plant Gwynedd: 01758 704455 CyfeiriadauPlant@gwynedd.llyw.cymru
Canllawiau Llywodraeth Cymru ar ddiogelu dysgwyr mewn addysg (COVID-19)

Negeseuon gan y Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (ADYaCh)
Cyfathrebu a Rhyngweithio
Nam Synhwyraidd
Corfforol / Meddygol
Meithrin ac Annog Ymddygiad Cadarnhaol
Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol
Saesneg fel Iaith Ychwanegol
Lles Addysg