Cwnsela

Gwasanaeth Cwnsela Ysgolion Gwynedd a Môn

Mae y Gwasanaeth Cwnsela ar gael yn ysgolion uwchradd a chynradd Gwynedd ac Ynys Môn; mae darpariaeth rhithiol ar gael i rhai fyddai yn dymuno.

Medrwch  gyfeirio dysgwyr atom drwy y ffurflen gyfeirio, ar gael yn yr Adran 'Adnoddau' isod. Medr dysgwyr hunangyfeirio hefyd.

Am unrhyw ymholiadau plîs cysylltwch: drwy e-bost DoraWendiJones@gwynedd.llyw.cymru neu ar 07815 597244.

 

Pwy sydd yn derbyn y gwasanaeth yma?

Gwasanaeth sydd ar gael i ddisgyblion ysgolion ysgolion uwchradd a chynradd Gwynedd a Môn

 

Beth mae’r gwasanaeth yn ei gynnig?

Gwasanaeth Cwnsela cyfrinachol a phroffesiynol sydd ar gael i blant a phobl ifanc yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Darperir y gwasanaeth gan gwnselwyr cymwys a phrofiadol ym mhob ysgol yn yr ardal ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi bod dioddef yn emosiynol dros amser. Er enghraifft, fe all plant a phobl ifanc wneud defnydd o’r gwasanaeth os ydynt yn:

 • Teimlo yn isel
 • Yn dioddef o bryder
 • Efo hunan werth isel/diffyg hyder
 • Hunan-anafu
 • Yn dioddef yn emosiynol oherwydd rhieni yn ysgaru, profedigaeth, straen gwaith ysgol/arholiadau, problemau efo ffrindiau/cariadon, rhywioldeb, bwlio, problemau teuluol.
 • Angen cyfeiriad ymlaen i wasanaethau arbenigol iechyd meddwl

Mae Cwnsela yn cynnig cyfle i:

 • Drafod materion yn gyfrinachol efo rhywun annibynnol.
 • Lleihau pryder.
 • Gael cymorth i ddeall a delio efo problemau emosiynol.
 • Ddod i adnabod eich hun yn well a datblygu hunan-ymwybyddiaeth.

Mae materion a drafodir efo cwnselydd yn gyfrinachol; ni fydd y cwnselydd yn datgelu unrhyw wybodaeth heb ganiatâd y cleient (person ifanc). Fel arfer, os ydy person ifanc dros 14 oed a/neu yn gymwys y gydsynio i gwnsela, nid oes rhaid cael caniatâd rhiant i weld cwnselydd. Os bydd y cwnselydd o’r farn fod cleient mewn unrhyw fath o berygl yna bydd yn angenrheidiol datgelu gwybodaeth i sicrhau diogelwch.
 

Pwy ydi’r tîm?
Uwch Gwnselydd

Wendi Jones

Cwnselwyr

Deneise Jones

Rhian Haf Connell

Mared Llwyd-Roberts

Nia Wyn Williams

Karen Wyn Jones

Glesni Prytherch

Mirain Glyn

Heather Hughes

Meleri Wyn Jones

Bedwyr Parri

Erin Amber Jones

Cwnselydd / Therapydd Celf

Lowri Brengain Williams

 

Sut mae posib cael mynediad i’r gwasanaeth?

Pwy all wneud Cyfeiriad?

Gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio efo’r person ifanc, rhieni neu gall person ifanc hunan-gyfeirio.

Sut mae gwneud Cyfeiriad?

Bydd angen cwblhau ffurflen gyfeirio sydd ar gael yn yr ysgol neu gweler Adran 'Adnoddau' isod). Mae angen sicrhau fod plant a phobl ifanc sydd yn cael eu cyfeirio at y gwasanaeth yn:

 • Ymwybodol o beth ydy cwnsela ac yn cydsynio i’r cyfeiriad.
 • Rhwng 10 a 18 mlwydd oed ac yn mynychu ysgol yng Ngwynedd/Môn.
 • Yn hapus i fynychu sesiynau rheolaidd yn wirfoddol am gyfnod byr, 6 sesiwn wythnosol fel arfer.


Camau nesaf

Unwaith bydd cyfeiriad wedi ei dderbyn gan y Gwasanaeth Cwnsela bydd yn mynd ar restr aros ar gyfer yr ardal. Bydd y cyfeiriadau yn cael eu prosesu yn ôl dyddiad a gall fod rhestr aros hir mewn rhai ardaloedd. Bydd unigolion yn cael cynnig dyddiad i gyfarfod a’r cwnselydd ardal fydd yn asesu ac yn cytuno ar ffordd ymlaen efo’r person ifanc. Gall hyn olygu hyd at 6+ sesiwn wythnosol o gyfarfod efo’r cwnselydd yn yr ysgol. Mae’r gwasanaeth ar gael ar ddyddiau penodol yn mhob ardal yn ystod y tymor ysgol yn unig, nid gwasanaeth brys ydy’r gwasanaeth cwnsela.


Cyfeiriadau na fydd yn addas

Fe all cyfeiriad fod yn anaddas os ydy plentyn/person ifanc:

 • Wedi cael cynnig cefnogaeth therapiwtig gan wasanaeth arall.
 • Fod risg dybryd o hunan-laddiad, hunan-anafu difrifol, ymddygiad seicotig – dylai cyfeiriad brys gael ei wneud i ysbyty.
 • Fod gwir risg o berygl iddynt eu hunain neu eraill. 
 • Yn rhan o broses cyfreithiol – byddai angen sicrhau dilyn protocol yr heddlu o ran therapi cyn achos llys.


Ystyriaethau Eraill

Os, ym marn y cwnselydd, fod y plentyn yn gymwys o dan reolau Gillick (Gillick competence) mae gan y plentyn/person ifanc hawl i weld cwnselydd heb ganiatâd rhieni/gofalwyr/athrawon. Argymhellir cyswllt rhwng gweithwyr os ydy Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) neu meddyg teulu yn gwneud y cyfeiriad. Fe all y cwnselydd fod o’r farn nad ydy’r gwasanaeth yn addas ar gyfer rhai cyfeiriadau, bydd y sawl sydd yn cyfeirio yn cael gwybod. Ni fydd unrhyw adborth yn cael ei roi i gyfeirwyr, oni bai ei fod ar gais y person ifanc. Os bydd angen datgelu gwybodaeth mewn achos llys bydd angen caniatad wedi ei arwyddo gan y person ifanc.


Plant a phobl Ifanc na fyddai yn addas ar gyfer gwasanaeth Cwnsela

Rhai efo symptomau sydd yn awgrymu salwch meddwl megis seicosis, iselder dwys, anhwylderau bwyta amlwg, PTSD.

Rhai efo anhwylderau niwroddatblygol a/neu niwroseiciatryddol cymhleth a fyddai angen asesiad gan dim aml-ddisbyblaethol.

 

Pwy arall sy'n gallu helpu?

https://youngminds.org.uk Rydym yn arwain y frwydr am ddyfodol lle mae meddyliau pobl ifanc yn cael eu cefnogi a'u grymuso, beth bynnag yw'r heriau.

www.mind.org.uk Rydym yn darparu cyngor a chymorth i rymuso unrhyw un sy'n dioddef o broblem iechyd meddwl. Rydym yn ymgyrchu i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth.

www.cruse.org.uk Mae ein gwefan Hope Again (http://hopeagain.org.uk) yn wefan sydd wedi'i chynllunio ar gyfer pobl ifanc gan bobl ifanc. Mae'n cynnwys gwybodaeth a byrddau negeseuon lle gall pobl ifanc rannu eu profiadau.

https://www.camhs-resources.co.uk/downloads Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS)

https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc  Fideo BlackDog - 'I had a black dog, his name was depression'

 

Therapi Celf – Gwasanaeth Cwnsela Ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn

Mae Gwasanaeth Cwnsela Ysgolion Gwynedd a Môn yn cynnig sesiynau therapi celf i gefnogi anghenion emosiynol a seicolegol plant a phobl ifanc.

Therapi Celf - Taflen Wybodaeth i Rieni a Gweithwyr Proffesiynol - gweler Adran 'Adnoddau' isod

Dyma fideo  am Therapi Celf wedi’i anelu at Blant a Phobl Ifanc, ond gall fod hefyd o ddiddordeb i weithwyr proffesiynol a rhieni.

 

 

Adnoddau 

  • Enw: Gwybodaeth i helpu chi benderfynu am gwnsela ar-lein.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae Gwasanaeth Cwnsela Ysgolion Gwynedd a Môn yn cynnig cwnsela ar-lein a dros y ffôn fel eich bod yn medru parhau i gael cefnogaeth tra fod yr ysgolion wedi cau. Ni fydd angen i chi adael eich cartref ar gyfer apwyntiad efo’r cwnselydd.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Therapi Celf - Taflen Wybodaeth i Rieni a Gweithwyr Proffesiynol.png
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gwasanaeth Cwnsela Ffurflen Gyfeirio Ebrill 2020 - Counselling Service Referral Form April 2020.doc
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gwasnaeth Cwnsela Ysgolion Gwynedd a Môn Schools Counselling Service
  • Enw: Art Therapy - Information Leaflet for Parents and Professionals.png
  • Iaith: English
  • Disgrifiad:
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Coronavirus Anxiety Workbook 20 04 2020.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: A Tool to Help You Build Resilience During Difficult Times. Published by The Wellness Society
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Online counselling help to choose the right method for you.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Gwynedd and Anglesey Schools Counselling Service are offering online and telephone counselling so that you can continue to be supported whilst schools are closed. You don’t have to leave the house to go to an appointment.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.