Addysg Ddewisol yn y Cartref

 

Os hoffech drafod addysg ddewisol yn y cartref, gallwch gysylltu â'r Athrawon Arbenigol Addysg Ddewisol yn y Cartref (ADdG). 

Pwy ydi’r tîm?
Athrawon Arbenigol Addysg Ddewisol yn y Cartref (ADdG) 

Gwenllian McAteer

Ffôn: 07976 966 305

e-bost : elengwenllianmcateer@gwynedd.llyw.cymru

Sarah Jones

e-bost: sarahjones2@gwynedd.llyw.cymru

 

Manylion cyswllt eich Awdurdod Lleol 


Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn - Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad

Cyfeiriad: Adran Addysg, Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Castell, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SE
Ffôn: 01286 679007
Ebost: GweinyddolADYaCh@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.adyach.cymru 

 

Hwb Teuluoedd Gwynedd - y man cyswllt cyntaf i blant, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol Gwynedd sydd eisiau gwybodaeth, cyngor neu gefnogaeth yn ymwneud â phlant a theuluoedd. Linc i’r wefan: Hwb Teuluoedd Gwynedd Lawr lwytho pamffled Hwb Teuluoedd Gwynedd

Newyddlen Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

 

Teulu Môn - Gwasanaeth digost a chynhwysol ar gyfer teuluoedd yw Teulu Môn. Gwasanaeth sy’n gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer Plant, Teuluoedd a Gweithwyr Proffesiynol er mwyn cael mynediad at wybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn ymwneud â Phlant, a theuluoedd sydd â phlant, rhwng 0 i 25 oed. Linc i’r wefan: Teulu Môn

 

  • Enw: Gwasanaethau Llesiant Lleol Gwynedd. Llyfryn Gwybodaeth Edrych ar ol fy hun.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae’r llyfryn yn adnodd sy’n rhoi syniadau i bobl ar sut i gyflawni’r 5 Ffordd at Les, ac yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau iechyd a lles yng Ngwynedd. Mae’r llyfryn yma wedi'i lunio gan Bartneriaeth Iechyd a Lles Gwynedd.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Medrwn Mon - Llyfryn Gwybodaeth.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Mae'r Llyfryn Gwybodaeth yma yn rhestru rhai gwasanaethau a mudiadau sydd ar gael a allai roi hwb i iechyd a lles trigolion Ynys Môn.
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Gwynedd Local Wellbeing Services Looking after myself information booklet.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: The booklet is a resource that offers ideas on how to achieve the 5 Ways to Wellbeing, includes information about health and wellbeing services in Gwynedd. This booklet has been compiled by Gwynedd Health and Wellbeing Partnership.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Medrwn Mon - Information Booklet.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: This Information Booklet lists the services currently available to support your health and well-being.
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.

 

 Gwybodaeth CADW

Gweler isod wybodaeth ddefnyddiol a dolenni, ar sut y gall teuluoedd Addysg Ddewisol yn y Cartref wneud y defnydd gorau o CADW. CADW yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

 

 

Magu Plant. Rhowch amser iddo - awgrymiadau ymarferol a chyngor arbenigol ar fagu plant mewn modd cadarnhaol

Stopio cosbi corfforol yng Nghymru

Mae 21 Mawrth 2022 yn foment hanesyddol i blant a’u hawliau yng Nghymru. O'r diwrnod hwn ymlaen, bydd cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru. 

Mae Magu Plant. Rhowch amser iddo yn cynnig awgrymiadau ymarferol a chyngor arbenigol ar fagu plant mewn modd cadarnhaol i annog ymddygiad da gan blant a dewisiadau eraill yn lle cosb gorfforol.

Gwybodaeth i Rieni - Taflen wybodaeth i rieni am y newid yn y gyfraith.

Gwybodaeth ac Adnoddau pellach – gan Lywodraeth Cymru